Onze organisatie

Onze organisatie

Sinds 11 juni 2009 is "Ronduit" de nieuwe naam voor het  Openbaar Primair Onderwijs Alkmaar. Onder deze koepel vallen 17  basisscholen, 1 school voor speciaal basisonderwijs (De Piramide) en 10 locaties voor speciaal onderwijs (De Spinaker).  

Ronduit staat voor ondernemend, verantwoordelijk en resultaatgericht onderwijs. Daarbij hoort dat wij de kinderen de normen en waarden van goed burgerschap als vanzelfsprekend aanleren. De scholen bevorderen een ondernemende houding bij de leerlingen en dragen zo bij aan een actieve en kritische levensstijl, plezier in eigen kunnen en het ontwikkelen van talenten. Dit gaat hand in hand met het spelenderwijs bijbrengen van verantwoordelijkheden, met als uiteindelijke doel kinderen te leren hun grenzen te verleggen, doelen te bereiken en het beste uit zichzelf te halen. Het streven naar een hoog leerrendement, op welk gebied dan ook, is de sleutel tot talent-ontwikkeling. Wij staan ronduit voor kwalitatief goed openbaar onderwijs.  

Op deze website willen wij laten zien waar wij voor staan, op welke wijze wij de zaken hebben georganiseerd en welke resultaten wij willen bereiken. We hopen dat u door deze website een goed beeld krijgt van onze organisatie!

Waar staat openbaar onderwijs voor

Openbare scholen zijn in beginsel ontmoetingsscholen met ruimte voor verschillen. Het ontmoetingskarakter komt tot uiting in diverse wettelijke bepalingen en krijgt vorm door de uitwerking van schoolbestuur en school. Hieronder staan de zes kernwaarden van het openbaar onderwijs waarop ook onze Ronduitscholen bouwen.

 1. Iedereen welkom
  De openbare school staat open voor alle kinderen, ongeacht hun levensovertuiging, godsdienst, politieke gezindheid, afkomst, geslacht of seksuele geaardheid.
 2. Iedereen benoembaar
  Benoembaarheid op de openbare school staat open voor iedereen, ongeacht levensovertuiging, godsdienst, politieke gezindheid, afkomst, geslacht of seksuele geaardheid.
 3. Wederzijds respect
  De openbare school houdt rekening met en gaat uit van wederzijds respect voor de levensbeschouwing of godsdienst van alle leerlingen, ouders en personeelsleden.
 4. Waarden en normen
  De openbare school besteedt actief aandacht aan uiteenlopende levensbeschouwelijke, godsdienstige en maatschappelijke waarden.
 5. Democratische organisatie
  De openbare school betrekt leerlingen, ouders en personeelsleden actief bij de besluitvorming over doelstellingen en werkomstandigheden.
 6. Godsdienst en levensbeschouwing
  De openbare school biedt de gelegenheid om godsdienstig of levensbeschouwelijk vormingsonderwijs te volgen.